Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.
Albert Einstein

Misją Fundacji Inspiracja jest promowanie nowoczesnych metod kształcenia na różnych poziomach edukacji, przybliżających system kształcenia do realiów dnia dzisiejszego, ukazanie niestabilności świata i sposobów radzenia sobie z nim. Realizacja naszej misji wymaga współpracy wielu środowisk związanych z edukacją i wychowaniem, a także środowisk odpowiedzialnych za budowanie współczesnego i przyszłego modelu oświaty i wychowania.

Poprzez swoją działalność Fundacja propaguje innowacje w edukacji, głosi potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy oraz edukuje nauczycieli w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i procesem kształcenia. Misją Fundacji Inspiracja jest także kreowanie nowych możliwości rozwoju edukacyjnego i kulturowego dzieci – w szczególności ze środowisk, w których te możliwości są ograniczone ze względu na długotrwałą chorobę, ubóstwo czy terytorialne usytuowanie.

Ogłaszając wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie edukacji, Fundacja dąży do transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.